Noodalarm Geboortezorg

Demissionaire VVD-minister Van Ark wil op valreep Kamer passeren met brief aanwijzing bekostiging geboortezorg

Nieuws

28-1-2021 Noodalarm Geboortezorg

Geachte Kamerleden, 

Nog voor de Tweede Kamer zich heeft kunnen uitspreken over de brief met de aanwijzing van minister van Ark over de bekostiging van de geboortezorg heeft de minister al besloten dat zij de brief met de aanwijzing op 1 februari a.s. naar de NZA stuurt. Dit terwijl de brief voor 3 februari a.s. geagendeerd staat ter behandeling bij uw procedure commissie.

Geacht kamerlid,

Nog voor de Tweede Kamer zich heeft kunnen uitspreken over de brief met de aanwijzing van minister van Ark over de bekostiging van de geboortezorg heeft de minister al besloten dat zij de brief met de aanwijzing op 1 februari a.s. naar de NZA stuurt. Dit terwijl de brief voor 3 februari a.s. geagendeerd staat ter behandeling bij uw procedure commissie.

Steun daarom s.v.p  vandaag voor 12 uur de oproep van Henk van Gerven van de SP om een debat en het indienen van motie's alsnog mogelijk te maken. 

Team Noodalarm Geboortezorg.

tel. 06 167 888 33

Mail van griffie aan commissieleden d.d. 27-1:

Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Hierbij ontvangt u het verzoek van het lid Van Gerven (SP) om namens de commissie de minister voor Medische Zorg te verzoeken om de aanwijzingsbrief aan de NZa (om de integrale bekostiging van de geboortezorg in een reguliere beleidsregel op te nemen) aan te houden totdat de Kamer zich daarover bij motie heeft uitgesproken

U wordt verzocht uiterlijk donderdag 28 januari 2021, om 12.00 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.

Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.**

*De minister is voornemens om vóór 1 februari de aanwijziging aan de NZa te geven. De brief van de minister waarin zij het voornemen uitspreekt staat geagendeerd voor de procedurevergadering op 3 februari a.s.

Met vriendelijke groet,

Henriette Krijger

Adjunct-griffier vaste commissie voor VWS
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-3182053 | 646251726 E H.Krijger@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

 

Verzoek van Van Gerven

Onderwerp: spoedprocedure inzake aanwijzing minister aan NZa om integrale bekostiging geboortezorg deel uit te laten maken van de reguliere bekostiging

Geachte griffie, beste Marc,

De commissie van VWS heeft de brief van de minister voor Medische Zorg, nummer 32279-206, over de stand van zaken geboortezorg 2020 en aanbevelingen voor de toekomst niet controversieel verklaard.  De minister heeft het voornemen  de NZa een aanwijzing te geven om de integrale bekostiging deel uit te laten maken van de reguliere bekostiging, naast de monodisciplinaire bekostiging. Door de coronacrisis heeft de Kamer zich over dit voornemen nog niet bij motie kunnen uitspreken in een VAO of Notaoverleg.

Bij deze het verzoek om via een VAO dan wel Notaoverleg de Kamer via een motie een uitspraak te vragen over dit voornemen van de minister. De minister wordt verzocht het versturen van de brief aan de NZa met haar aanwijzing aan te houden totdat de Kamer zich daarover bij motie heeft uitgesproken.

Met vriendelijke groet,

Henk van Gerven 

Kamerlid
SP
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
 

**Toelichting

 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Geboortezorg