Meer tijd voor zorgvuldigheid inspraak en besluitvorming RES U16

11-3-2021,

Op 19 februari is tijdens het Bestuurlijk Overleg RES U16 besloten om de planning voor het indienen van de RES 1.0 RES U16 te verruimen van 1 juli naar 1 oktober 2021. Bestuurders willen meer tijd nemen om tot een gedragen consensus te komen, om de participatie met inwoners en belanghebbenden goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren over de RES 1.0. We gunnen alle samenwerkende partijen meer tijd om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen over de RES 1.0.

Stappen zetten naar solide RES 1.0

Vanaf september 2020 zijn er lokaal en regionaal constructieve stappen gezet om de RES 1.0 vorm te geven. Zo is er in alle gemeenten een lokaal proces opgezet om samen met inwoners en stakeholders te komen tot zoekgebieden voor zon- en windenergie. Er is een globale nettoets uitgevoerd door Stedin om de lokale zoekgebieden te toetsen op de haalbaarheid. En er is hard gewerkt aan het neerzetten van een goede organisatiestructuur voor het RES proces, waardoor de thema’s Elektriciteit, Warmte en Communicatie & Participatie in goede samenhang en overleg tussen alle betrokken partijen inhoudelijk worden gevuld. Kortom, er zijn al concrete stappen gezet om een solide RES 1.0 op te leveren.

Constructieve inspraak en zorgvuldige besluitvorming

Het opstellen van een RES is een grote uitdaging met een dynamisch proces waarbij veel partijen betrokken zijn. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De overgang naar duurzame elektriciteit en warmte heeft grote impact op de leefomgeving van inwoners. Volksvertegenwoordigers hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol omdat de RES gaat over de toekomst van de Regio U16. Bestuurders willen meer tijd nemen om raads-, staten-, en AB-leden te informeren en mee te nemen in de keuzes die voorliggen. Daarnaast willen we binnen de RES U16 de inbreng van inwoners en stakeholders via participatie zorgvuldig betrekken en werken aan acceptabele oplossingen voor de ruimtelijke inpassing van energietransitie in onze regio. Bestuurders willen dat op lokaal en regionaal niveau de participatie goed doorlopen kan worden. Ook is er meer tijd nodig om te komen tot een gedragen consensus over de invulling van de RES. Al deze elementen leiden tot een verruiming van de planning voor de RES 1.0 in RES U16. Dit houdt in dat de door de volksvertegenwoordigers vastgestelde RES 1.0 niet op 1 juli wordt ingediend, maar op 1 oktober 2021.

Gevolgen van verruimen planning

Het RES-proces is volop aan de gang. In de al geplande participatiebijeenkomsten en in de verschillende ambtelijke overleggen worden momenteel de bouwstenen ontwikkeld voor de RES 1.0. Dit verloopt via de oorspronkelijke planning. Wanneer de RES 1.0 is afgerond, wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap. Het formele besluitvormingsproces van de volksvertegenwoordigers start na het zomerreces, waarna in oktober de bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 ingediend wordt.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Maxime Pieters op 06 1263 8558.

Deel dit bericht

Artikelen over Onbekend

Ander nieuws over Economie